Проекти

SERBIA

Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme,

evropa

Проект 2007CB1 6IPO006-2011-2-94

“Развитие на творчески изследователски център в подкрепа на бизнеса и образованието

Проект: “Развитие на творчески изследователски център в подкрепа на бизнеса и образованието”, финансиран с помоща на ЕС чрез трансграничната програма по ИПП България – Сърбия CCI номер 2007CB16IPO006.
Иденификационен номер на проекта: 2007CB16IPO006-2011-2-94
Водещ партньор на проекта е Технологичен факултет в гр. Лясковац-Сърбия.
Партньори по проекта са:
Научно-технически съюз по текстил, облекло и кожи /НТС ПО ТОК/;
Федрация на научно-техническите съюзи в България /ФНТС/
Териториална организация на НТС –Дупница
Период на изпълнение: 19.12.2013 г.-19.12.2014 г.
Целеви групи: студенти, предприемачи в сектора на модната и текстилна индустрия, безработни, населението в пограничната област.
Целева ос: 2. Подобряване на капацитета за съвместно планиране, решаване на проблеми и развитие.
Област на интервенция: 2.1. Създаване на връзки и изграждане на мрежи за обмяна на информация на институционални, бизнес и образователни нива;
Общи цели: Свързване на хора, общности, обмен на идеи и знание в пограничните области
Специфични цели:
• Подобряване на образователната дейност чрез създаване на център за насърчаване на творчеството на студентите
• Осъществяване на сътрудничество между бизнеса и образователните институции чрез обмен на знание и изграждане на мрежи за съвместна дейност
Дейностите в изпълнението на проекта са:
• Обучение на студенти и предприемачи за създаване на иновативни модни продукти
• Обмен на знание и опит в региона чрез съвместни обучителни посещения
• Идентифициране на традиционните елементи от бита и културата на хората от пограничните райони – „В търсене на вдъхновение”
• Приспособяване на места за сздаване на центрове за творческа и изследователска дейност
• Обучение в центровете на студенти и предприемачи за работа със специализиран софтуер
• Провеждане на конкурс за разработване на съвременни модни продукти
• Създаване на модни продукти вдъхновени от бита и традициите от Сръбските и Български погранични райони
• Анализ на пазарното възприемане на създадените иновативни модни продукти
• Реализиране на изложение, модно ревю и научна коференция
Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество CCI № 2007CB16IPO006. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Научно-технически съюз по текстил, облекло и кожи и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

Контакти:
Гр.Дупница пк 2600, ул.“Христо Ботев“ № 3
Тел. 0701 50920 и 070150921

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply