Териториалната организация на научно-техническите съюзи – Дупница /ТО на НТС – Дупница/ е неправителствена организация, неполитическо, творческо – професионално, научно – просветно сдружение с нестопанска цел в частна полза. Дейността на научно-техническите съюзи в гр.Дупница започва от 1 октомври 1923година като дупнишки клон на Българското инженерно-архитектурно дружество „БИАД“. ТО на НТС – Дупница е член е на Федерацията на Научно-техническите съюзи в България.

Предлагани нови курсове

Център за професионално обучение към Териториална организация на научно-техническите съюзи предлага нови курсове по следните професии:

-  Оператор на парни и водогрейни съоръжения ВН /Огняр/ ; Място на провеждане: гр.Дупница и гр.Кюстендил

-  Оператор на компютър;

-  Английски език – ниво А1,А2 и В1;

- Немски език-ниво А1, А2 и В1;

-  Дигитална компетентост /Работа с компютър/.

Работещите на трудов договор могат да ползват ваучери по проект „Ваучери за заети лица”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Желаещите могат да се запишат в Дома на техниката, гр.Дупница, ул.“Хр.Ботев“ №3 , ет.3 или на тел. 070150920, 070150921, 0879595969, 0879595966.

Срок за записване:20.01.2020г.

Начало на курсове: 01.02.2020г.

ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ! Шанс за нова професия с НТС-Дупница

snimkaNTS

От 1 април 2019 г. Агенцията по заетостта стартира нов разширен прием на заявления по проект „Ваучери за заети лица”
По време на новия прием право да подават заявления имат заети лица на трудов договор в предприятия извън държавната администрация, които са:
- с придобита средна или по-ниска степен на образование (без ограничение във възрастта);
- над 54 г. (навършили 55 г.) с висше образованиe.
FullSizeRender (4)Желаещите да участват в проекта ще имат възможност да преминат професионално обучение и/или обучение за придобиване на ключова компетентност с ваучери съгласно ПМС № 280/2015 г. Обучението по ключова компетентност може да бъде общуване на чужди езици – КК 2 или дигитална компетентност /компютърно обучение/ – КК 4.
По проекта се променя и предвиденото съфинансиране от страна на обучаемите лица, като при новия прием то ще бъде в размер на 50% от стойността на ваучера.

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Какво трябва да направи желаещия да ползва ваучер за обучение:
* да се обади в Учебния център на ТО на НТС – Дупница, за информация и лична консултация- Дом на техниката – 3 етаж, тел. 0701 50920; 0701 50921 , 0879 59 59 69, 0879 59 69 66
* да си направи копие на дипломата за образование и приложенията към нея
* да си направи копие на документи за допълнителна квалификация и преминати обучения
* да внесе лично или по електронен път в Бюро по труда по адресна регистрация ЗАЯВЛЕНИЕ /по образец/, в което да посочи обучението за което иска да получи ваучер.
* след одобрение от Бюрото по труда да представи уведомлението си в Център за професионално обучение при ТО на НТС – Дупница за регистрация и започване на обучение

ТО на НТС – Дупница, 3 етаж

тел: 0701 50920, 50921; 0879 59 59 69, 0879 59 69 66

Снимки

FullSizeRender   FullSizeRender (9)   FullSizeRender (8)   FullSizeRender (7)   FullSizeRender (6)   FullSizeRender (5)   FullSizeRender (4)   FullSizeRender (3)   FullSizeRender (2)   FullSizeRender (1)

Проекти

SERBIA

Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme,

evropa

Проект 2007CB1 6IPO006-2011-2-94

“Развитие на творчески изследователски център в подкрепа на бизнеса и образованието

Проект: “Развитие на творчески изследователски център в подкрепа на бизнеса и образованието”, финансиран с помоща на ЕС чрез трансграничната програма по ИПП България – Сърбия CCI номер 2007CB16IPO006.
Иденификационен номер на проекта: 2007CB16IPO006-2011-2-94
Водещ партньор на проекта е Технологичен факултет в гр. Лясковац-Сърбия.
Партньори по проекта са:
Научно-технически съюз по текстил, облекло и кожи /НТС ПО ТОК/;
Федрация на научно-техническите съюзи в България /ФНТС/
Териториална организация на НТС –Дупница
Период на изпълнение: 19.12.2013 г.-19.12.2014 г.
Целеви групи: студенти, предприемачи в сектора на модната и текстилна индустрия, безработни, населението в пограничната област.
Целева ос: 2. Подобряване на капацитета за съвместно планиране, решаване на проблеми и развитие.
Област на интервенция: 2.1. Създаване на връзки и изграждане на мрежи за обмяна на информация на институционални, бизнес и образователни нива;
Общи цели: Свързване на хора, общности, обмен на идеи и знание в пограничните области
Специфични цели:
• Подобряване на образователната дейност чрез създаване на център за насърчаване на творчеството на студентите
• Осъществяване на сътрудничество между бизнеса и образователните институции чрез обмен на знание и изграждане на мрежи за съвместна дейност
Дейностите в изпълнението на проекта са:
• Обучение на студенти и предприемачи за създаване на иновативни модни продукти
• Обмен на знание и опит в региона чрез съвместни обучителни посещения
• Идентифициране на традиционните елементи от бита и културата на хората от пограничните райони – „В търсене на вдъхновение”
• Приспособяване на места за сздаване на центрове за творческа и изследователска дейност
• Обучение в центровете на студенти и предприемачи за работа със специализиран софтуер
• Провеждане на конкурс за разработване на съвременни модни продукти
• Създаване на модни продукти вдъхновени от бита и традициите от Сръбските и Български погранични райони
• Анализ на пазарното възприемане на създадените иновативни модни продукти
• Реализиране на изложение, модно ревю и научна коференция
Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество CCI № 2007CB16IPO006. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Научно-технически съюз по текстил, облекло и кожи и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

Контакти:
Гр.Дупница пк 2600, ул.“Христо Ботев“ № 3
Тел. 0701 50920 и 070150921

Зали

zali

zali

Забележка:  Цените са с включено ДДС.

Дейности

Езикови курсове:
ТО на НТС-Дупница предлага езикови курсове по следните езици:
– Английски език – ниво А1, А2, В1 по Европейска езикова рамка за ученици и възрастни. Време на провеждане: дневни и вечерни.
– Немски език – ниво А1, А2, В1 по Европейска езикова рамка за ученици и възрастни. Време на провеждане: дневни и вечерни.
Курсове по професии:
ТО на НТС-Дупница е лицензиран център за професионално обучение / Лиценз № , издаден от Национална агенция за професионално образование и обучение.005

За Нас

nts

Териториалната организация на научно-техническите съюзи – Дупница /ТО на НТС – Дупница/ е неправителствена организация, неполитическо, творческо – професионално, научно – просветно сдружение с нестопанска цел в частна полза. Дейността на научно-техническите съюзи в гр.Дупница започва от 1 октомври 1923година като дупнишки клон на Българското инженерно-архитектурно дружество „БИАД“. ТО на НТС – Дупница е член е на Федерацията на Научно-техническите съюзи в България.
В организацията членуват инженери, икономисти, селскостопански специалисти, техници и други специалисти от областта на техниката и икономиката в Дупнишкия регион, структурно обединени в съюзи.
ТО на НТС – Дупница осъществява своята дейност в полза на своите членове и на цялото общество в областта на техниката, икономиката и селското стопанство. Основните й дейности са научно-техническа, квалификационна и информационна.
През 1982г. започва строителството на Дом на науката и техниката (ДНТ) в град Дупница. Той е завършен и тържествено открит на 8 септември 1984г. Сградата е на 4 етажа с функционално организирана площ. Притежава зрителна зала с 200 седящи места, компютърна учебна зала, заседателна зала, учебни зали и офиси. На 9 юни 2008г. на фасадата на ДНТ е открит балереф на проф.Иван Попов /1907-2000г./, който като председател на Централния съвет на научно-техническите съюзи и няколко мандата депутат от региона има особени заслуги за построяването и.
През 2003г. към ТО на НТС – Дупница се регистрира Учебен център за професионално обучение, лицензиран към Национална Агенция за професионално образование и обучение гр.София. През 2014г. ТО на НТС – Дупница чества своята 90 годишнина.